SOS telefon: 1264
Telefon 24h: +387 66 810 800
Društvene mreže:
×

Tokom 2019. godine Fondacija „Lara“ je u saradnji sa članicama Mreže RING bila aktivna u oblasti edukacije, praćenja i analize stanja u oblasti trgovine ljudima, prevenciji i informisanju građana o rizicima trafikinga i pružanju pomoći žrtvama i/ili potencijalnim žrtvama trgovine ljudima.

U posljednjih par godina, povećani priliv i prolazak migranata i izbjeglica kroz našu zemlju je postavio i nove izazove pred članice Mreže, potrebu dodatnog jačanja kapaciteta i uspostavljanja saradnje sa novim relevantnim institucionalnim i vaninstitucionalnim akterima, imajući u vidu da veliki talas migracija otvara i nove vrste rizika od povećanja trgovine najranjivijim kategorijama migranske pulacije, posebno djecom, ženama i maloljetnicima bez pratnje.

U tom smislu, saradnja je u velikom broju aktivnosti pojačana sa policijskim agencijama (Granična policija BiH, SIPA), Službom za poslove sa strancima, sa domaćim nevladinim organizacijama koje su direktno uključene u zbrinjavanje izbjeglica i migranata (Udruženje „Žene sa Une“ Bihać) kao i sa međunarodnim organizacijama koje su najaktivnije u ovoj problematici (IOM, OSCE i dr.).

"Trgovina ljudima - ropstvo modernog doba"

Ovaj bazični edukativni seminar  "Trgovina ljudima - ropstvo modernog doba" je organizovan 18. i 19. marta  2019. godine u Bijeljini. Cilj je bio osnaživanje  kapaciteta članica i podržavateljica RING mreže za rad na sprečavanju trgovine ljudima i pružanju podrške žrtvama,

24 mlade aktivistkinje iz sedam aktuelnih članica RING-a i tri druge organizacije koje su pokazale interes za temu trgovine ljudima su stekle osnovna znanja iz ove oblasti.

Lokalne antitrafiking akcije

Šest organizacija koje su prošle osnovnu obuku na temu trgovine ljudima (UŽ “Maja” Kravica, UŽ “Jadar” Konjević Polje, “HO Horizonti” Tuzla, UŽ “Viktorija” Pale i Fondacija “Udružene žene” Banja Luka i UREM “Siguran korak” Bijeljina) su primijenile u praksi stečeno znanje kreiranjem i realizacijom lokalnih antitrafiking akcija u svojim gradovima, na osnovu poziva za dostavljanje prijedloga malih projekata.

Akcije su realizovane tokom aprila i maja 2019. godine i uključivale su širok spektar aktivnosti (edukacije za učenike osnovnih i srednjih škola, kafe sesije, ulične performance, javni čas za student pravnog fakulteta, promociju filma i sl.), ciljnih grupa (djeca, mladi, muškarci, žene), saveznika (druge organizacije, centri za socijalni rad, mediji, akademska zajednica…),  i ostvareni su značajni rezultati.

Trgovina ljudima u uslovima migrantske krize

Konferencija "Trgovina ljudima u uslovima migrantske krize" je održana 20. maja 2019. godine u Sarajevu i okupila je više od 50 predstavnika relevantnih vladinih i nevladinih aktera koji u svom mandatu imaju pitanja koja se tiču prevencije i suzbijanja trgovine ljudima. 

Cilj je bio da se indentifikuju potencijalni rizici od trgovine ljudima u uslovima migrantske krize i da sa ukaže na problem produbljivanja predrasuda, mitova i ksenofobije prema migrantima.

U okviru prvog panela bilo je govora o institucionalnom odgovoru na problem migratske krize u BiH i odnos građanstva/javnosti na migrante i izbjeglice.

Kao rezultat konferencije, izlaganja i diskusije, uslijedilo je nekoliko preporuka i zaključaka: uvođenje jasnijih procedura kako bi se prepoznale žrtve trgovine ljudima, radi na edukaciji kako bi se smanjilo nepovjerenje prema migrantima i ksenofobija među lokalnim stanovništvom, ujednačavanje evidencije izradom baze podataka u cilju bolje informisanosti o broju migranata.  Iako postoji prisutnost na terenu različitih aktera koji rade na pružanju pomoći, smještaju i različitim vrstama podrške migrantima, nesumljivo je da u BiH ne postoji jedinstven i sinhronizovan, sistemski uvezan odgovor. Dobrim dijelom je to zbog administrativno-političke iscjepkanosti države i različitih stavova pojedinih političkih opcija spram potrebne reakcije BiH na tzv "migrantsku krizu".

Zagovaračke akcije

U Banjaluci je 30. maja 2019. godine održana stručna rasprava na temu primjene Krivičnog zakonika Republike Srpske u oblasti trgovine ljudima i u vezi sa ključnim problemima u identifikaciji žrtava trgovine ljudima (organizator Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka). 

Skup je okupio veliki broj relevantnih institucionalnih i vanistitucionalih aktera (Pravni fakultet, SIPA-Državna agencija za istrage i zaštitu, Centar za socijalni rad Banja Luka, Mreža žena MUP RS-a, MUP RS-a, „Lara“ i „Udružene žene“), koji su identifikovali osnovne probleme u primjeni zakona i dali preporuke za unapređenje postupanja svih relevantnih subjekata. 

U Sarajevu je 20. juna 2019. godine održan Okrugli sto „Naknada nematerijalne štete za žrtve trgovine ljudima u okviru krivičnog postupka – iskorak ka dobrim praksama“ na temu unapređenja odgovora na problem trgovine ljudima (organizator Centar ženskih prava Zenica). 

I ovaj skup je okupio veliki broj predstavnika/ca ključnih institucija u sistemu zaštite žrtava trgovine ljudima: Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, predstavnici/ce pravosuđa, kao i domaćih i međunarodnih organizacija koje djeluju na pitanjima sprečavanja, suzbijanja trgovine ljudima i pružanju zaštite.

Svi učesnici su se složili da je potrebno proaktivno raditi na poboljšanju odgovora na problem trgovine ljudima, i donijeli sljedeće preporuke i zaključke: unapređenje sistema podrške za žrtve trgovine ljudima kroz reformu postojećeg referalnog mehanizma na način da pravnu pomoć i podršku žrtvama pružaju organizacije koje imaju uspostavljene funkcionalne servise besplatne pravne pomoći i izgrađene kapacitete na polju borbe protiv trgovine ljudima.

Regionalna saradnja

Na sastanku razmjene iskustava, dobrih praksi i prepreka u radu koji smo organizvali u Beogradu, 17. maja 2019. godine, predstavnice četiri organizacije članice Mreže (”Most” Višegrad, ”Maja” Kravica, ”Siguran korak” i ”Lara” Bijeljina) sastale su se sa predstavnicima ASTRA iz Beograda, NVO Atina, Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima i državnim koordinatorom za borbu protiv trgovine ljudima Srbije i razgovarale o aktuelnoj situaciji u oblasti trgovine ljudima u Srbiji i BiH kao i o konkretnim aktivnostima i programima.

Sastanak je bio značajan za razmjenu mišljenja i informacija koje se tiču radne eksploatacije i odgovora na situaciju migrantske krize, budući da se BiH tek počela suočavati sa određenim rizicima koje pomenute situacije donose, dok su organizacije i institucije u Srbiji suočene s tim problemom duže vrijeme i mogli su s nama podijeliti ono što se u njihovom radu pokazalo kao pozitivno i djelotvorno.

U okviru regionalne saradnje predstavnica Fondacije ”Lara” je učestovala na na regionalnoj konferenciji protiv trgovine ljudima „Zajedno možemo“ Zajedno u borbi protiv trgovine ljudima“, u okviru obilježavanja mjeseca podizanja svijesti o trgovini ljudima u Tirani, 30. oktobra 2019. godine, u organizaciji Ministastva unutrašnjih poslova Albanije, Kancelarije državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima ONAC i GIZ-a.

RING Mreža | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co