SOS telefon: 1264
Telefon 24h: +387 66 810 800
Društvene mreže:
×

Fondacija "Lara" u partnerstvu sa ostalim članicama RING mreže i u saradnji sa brojnim drugim akterima iz vladinog i nevladinog sektora, već dugi niz godina obilježava datume vezane za borbu protiv trgovine ljudima, prije svega 18. oktobar, Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima i 2. decembar, Međunarodni dan borbe za ukidanje ropstva.

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

RING mreža je 2019. godine, Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima obilježila u četiri grada Bosne i Hercegovine: Banja Luka, Sarajevo, Bijeljina i Tuzla.

Članice mreže RING (Fondacija “Udružene žene” iz Banjaluke, Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” Tuzla, Centar ženskih prava Zenica) organizovale su javne događaje (okrugli sto, javna rasprava...) na temu „Podizanje svijesti javnosti o trgovini ljudima u migracionim tokovima“ koji su okupili najvažnije aktere u prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima na lokalnom nivou.

Tema je izabrana u skladu sa javnim pozivom Ministarstva bezbjednosti i prioritetima koji su oni prepoznali kao najbitnije za aktuelni kontekst BiH u oblasti trgovine ljudima po pitanju teme i ciljanih lokacija.

Fondacija "Lara" je 18. oktobra 2019. organozvala orkugli sto  „Tokovi i stanje migracija na lokalnom nivou“. Zaključeno je da su sve službe koje se bave ovim problemom dobro organizovane i međusobno sarađuju kako bi pomogli migrantima na najbolji način. Što se tiče samih migranata i izbjeglica oni ne žele da ostanu na našem području, odlaze što bliže granici prema Hrvatskoj, a odatle čim im se ukaže prilika u zemlje zapadne Evrope. Istaknuto je da na području  Bijeljine  nije bilo nekih većih problema sa njima niti su zabilježeni  neki prekršaji.

Okrugli sto „Migracije su ljudsko pravo – Pokažimo humanost i spriječimo trgovinu ljudima“, u organizaciji Fondacije "Udružene žene" održan je  21. oktobra 2019. godine u Banja Luci. Učesnici su zaključili da je potrebno aktivirati sve mjere predviđene Strategijom u oblasti migracija i Akcionim planom za period 2016-2020. godina. Akcenat treba staviti na povećanje efikasnosti nadzora i kontrole državne granice BiH, unaprijediti sistem kontrole ulaska i boravka stranaca u Bosni i Hercegovini, podići na viši nivo zaštitu i bezbjednost građana BiH, obezbjediti dodatne smještajne kapacitete za migrante i pri tom voditi računa da ti kapaciteti budu prilagođeni boravku migranata, posebno vodeći računa i dostupnosti higijenskih čvorova prema broju migranata smještenih u jednoj smještajnoj jedinici. Potrebno je i uspostaviti jasne operativne procedure za postupanje svih nadležnih organa sa jasnim definisanjem nadležnosti pojedinih organa i institucija, jačati kapacitete institucionalnih mehanizama nadležnih za postupanje po pitanju migracija uključujući graničnu policiju, službe za davanje azila i službu za polsove sa stranciima, obezbjeđivati finansijsku podršku međunarodne zajednice ( Evropska unija, IOM, UNHCR, Međunarodni crveni krst, UNICEF i Save The Children)  i drugih organizacija koji imaju mandat za djelovanje u ovoj oblasti i imaju finansijska sredstva za ove namjene i uputiti pisma Predsjedništvu BiH, Ministarstvu bezbjednosti BiH i VTSV sa zaključcima i preporukama sa ovog okruglog stola.

U organizaciji Udruženja žena Romkinja “Bolja budućnost”  u Tuzli je 18. oktobra održan okrugli sto „Migracije su ljudsko pravo – pokažimo humanost i spriječimo trgovinu ljudima“. Neki od zaključaka su bili da treba raditi na podizanju svijesti društvene zajednice, kao i organizovati sastanak sa premijerom TK, Ministarstvom za rad i socijalnu politiku, Zavodom za javno zdravstvo TK i Ministarstvom zdravstva kako bi se u postojećim objektima angažovao jedan doktor i dva medicinska tehničara koja bi radila samo sa migrantima.

Na konsultacijskoj sesiji sa temom „Podizanje svijesti javnosti o trgovini ljudima u migracionim tokovima“ koju je Centar ženskih prava organizovao u Sarajevu 18. oktobra 2019. godine rečeno je da trenutno u Bosni i Hercegovini niko ne razumije i ne vidi ljude u pokretu kao ljude koji su u riziku da postanu ili su već postali žrtve trgovine ljudima. Dok god se ljudi dehumanizuju, što je trenutno slučaj u BiH, teško nam je prepoznati i raditi na prevenciji rizika trgovine ljudima. Kao građani i građanke društva kroz koje prolaze ljudi u pokretu trebalo bi da se više i aktivnije uključimo u prevenciji rizika trgovine ljudima, kako kroz informisanje šire javnosti o ovom problemu tako i kroz formiranje mreže podrške žrtvama trgovine ljudima.

Međunarodni dan borbe za ukidanje ropstva

Međunarodni dan borbe za ukidanje ropstva je 2019. godine obilježen u 10 gradova (Derventa – Udruženje žena Derventa, Modriča – UG „Budućnost“, Bratunac – UŽ „Maja“, Višegrad – UŽ „Most“, Mostar – Udruženje „Novi put“ i „Žena BiH“, Goražde – UŽ „Goraždanke“, Bijeljina – UREM „Siguran korak“, Brčko – Udruženje aktivnih žena „Gender“, Prnjavor – Udruženje „Romska djevojka – Romani ćej“ i Tuzla – Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“) organizovanjem različitih javnih događaja u cilju podizanja svijesti građana/ki koji žive u ovim zajednicama o oblicima trgovine ljudima, te opasnostima i posljedicama ovog ozbiljnog kršenja ljudskih prava.

Za tu priliku su urađeni info leci koji su u fokus stavili osnovne elemente trgovine ljudima i važnost reagovanja u slučajevima sumnje na trgovinu ljudima.  Letak sadrži i osnovne kontakt informacije relevantnih institucija vlasti i nevladinih oranizacija gdje se građani mogu obratiti za pomoć i informacije.

RING Mreža | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co