SOS telefon: 1264
Telefon 24h: +387 66 810 800
Društvene mreže:
×

Mreža "Ring" ima 11 članica.

Naziv organizacije Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“
Logo
Adresa Meše Selimovića 85, 75 000 Tuzla
Telefon/faks +387 (035) 298 001
E-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web adresa www.bolja-buducnost.org
Ime predsjednice/direktorice organizacije Indira Bajramovic
Kontakt osoba za angažman u Mreži Indira Bajramović, Selma Ćosić
Godina osnivanja 2001.
Ciljne grupe Romkinje.
Oblasti djelovanja Prevencija, edukacija i direktna pomoć/asistencija korisnicama.
Dodatno o organizaciji (misija, vizija, strateški ciljevi...)

Misija: UŽR BB je ženska romska NVO koja kroz socio–ekonomske programe, program ljudskih prava i program zagovaranja i političke participacije doprinosi poboljšanju uslova života romske populacije sa fokusom na romkinje.

Vizija: Bosna i Herecegovina kao zemlja ravnopravnih građanki i građana u kojoj romkinje u potpunosti ostvaruju sva prava i aktivno i ravnopravno učestvuju u svim sferama bosansko-hercegovačkog društva.

Programi bolje budućnosti: 1. Ljudska prava sa fokusom na prava Romkinja 2. Socio-ekonomski program, 3. Zagovaranje i politička participacija

 

 

Naziv organizacije Centar za pravnu pomoć ženama Zenica
Logo
Adresa Mejdandžik 9, 72 000 Zenica
Telefon/faks +387 (032) 402 049
E-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web adresa www.cenppz.org.ba
Ime predsjednice/direktorice organizacije Meliha Sendić
Kontakt osoba za angažman u Mreži Meliha Sendić
Godina osnivanja 1996.
Ciljne grupe Žene, djevojčice i mladi.
Oblasti djelovanja Porodično pravo, socijalno pravo, radno pravo, nasljedno pravo i diskriminacija.
Dodatno o organizaciji (misija, vizija, strateški ciljevi...)

O organizaciji: Mi smo tim aktivistkinja i braniteljica ljudskih prava žena i djevojčica, zastupnica koncepta rodne ravnopravnosti u svim društvenim odnosima.

Misija Centra za pravnu pomoć ženama je promocija i unaprijeđenje koncepta rodne jednakosti na svim društvenim nivoima i u svim društvenim odnosima.

Vizija: CPPZ nastavlja samostalno i u savezništvu sa srodnim organizacijama direktno utiče na korekciju i unapređenje integrisane javne politike rodne ravnopravnosti i senzibilizira profesionalce da djeluju poštujući ženska ljudska prava.

CPPZ je 2019. godine, na nivou BiH i regije, prepoznat i uvažavan kao centar ženskih prava i think tank organizacija koja direktno pomaže ženama u ostvarivanju prava i pristupu pravdi, te ima značajan nacionalni i regionalni uticaj u oblikovanju rodno pravedne društvene stvarnosti.

 

 

Naziv organizacije Udruženje žena Derventa
Logo
Adresa Nikole Tesle bb, 74 400 Derventa
Telefon/faks +387 (053) 332 260; +387 (065) 316 034
E-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web adresa www.uzderventa.org
Ime predsjednice/direktorice organizacije Nada Dodig
Kontakt osoba za angažman u Mreži Jovanka Popović
Godina osnivanja 2005.
Ciljne grupe Žene, djevojke i djeca.
Oblasti djelovanja Glavni sektori rada su: ravnopravnost polova, ženska ljudska prava, društveno i ekonomsko osnaživanje žena u selu i gradu, borba protiv svih vidova nasilja nad ženama i djecom, prevencija trgovine ljudima, zagovaranje i nadgledanje ostvarivanja ravnopravnosti u lokalnoj zajednic, Republici Srpskoj i BiH.
Dodatno o organizaciji (misija, vizija, strateški ciljevi...)

Misija: Humanizacija odnosa među polovima

Vizija:

 • Provođenje aktivnosti u cilju otklanjanja diskriminacije žena kako bi se osigurala jednaka prava žena i muškaraca.
 • Praćenje položaja žena i implementacije njihovih zagarantovanih prava u skladu sa zakonima.
 • Promovisanje principa ravnopravnosti polova.
 • Edukativna i informativna izdavačka djelatnost Udruženja iz oblasti važnih za rad Udruženja
 • Organizovanje radionica, seminara, treninga, tribina i okruglih stolova u saradnji sa nadležnim institucijama i NVO u lokalnoj zajednici i šire.
 • Iniciranje saradnje sa nadležnim organima, organizacijama, institucijama vlasti kao i NVO u lokalnoj zajednici i šire.
 • Promovisanje u javnosti potrebe za edukacijom u oblasti zdravstvene zaštite i prevencije svih vrsta nasilja.
 • Edukacija u oblasti obrazovanja žena u skladu sa ekonomskim i društvenim reformama

Kada i kako je osnovana:

Udruženje žena "Derventa" osnovano je na osnivačkoj skupštini održanoj 25.2.2005.godine na inicijativu grupe žena koje su željele da organizovanim djelovanjem i radom utiču na ostvarivanje ravnopravnosti polova u svim segmentima društva i većem angažovanju za jačanje položaja žena, ukidanja svih oblika diskriminacije i ostvarivanja zaštite ljudskih prava, posebno ženskih. Udruženje je registrovano 21.3.2005. godine u Osnovnom sudu u Doboju.

Glavni ciljevi i strategije za ostvarenje tih ciljeva prema statutu:

Glavne ciljeve prema Statutu UŽ Derventa ostvaruje prateći primjene konvencija i zakona o ukidanju svih oblika diskriminacije po polu, dobi, naciji i vjeri, promoviše gender principe ravnopravnosti i radi na implementaciji zagarantovanih ljudskih prava, pruža stručnu pomoć u zaštiti prava žena i mladih; djeluje preventivno i edukativno putem seminara, radionica, tribina, okruglih stolova itd., u borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama i djecom, društvenim osnaživanjem žena, zdravstvenim prosvjećivanjem mladih i žena. Učestvuje aktivno u radu opštinske komisije za ravnopravnost polova, bavi se kampanjama putem tematskih brošura, letaka, plakata i drugog propagandnog materijala.

Redovno izdaje Bilten Udruženja.

 

 

Naziv organizacije Udruženje žena Goraždanke
Logo
Adresa Alije Hodžića 1, Goražde
Telefon/faks +387 (038) 236 590
E-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web adresa -
Ime predsjednice/direktorice organizacije Mirsada Sijerčić
Kontakt osoba za angažman u Mreži Mirsada Sijerčić
Godina osnivanja 2005.
Ciljne grupe Žene.
Oblasti djelovanja  
Dodatno o organizaciji (misija, vizija, strateški ciljevi...) Udruženje svojom djelatnošću doprinosi poboljšanju kvaliteta života žena i ostalih građana.

 

 

Naziv organizacije Infoteka
Logo
Adresa Mejdandžik 4, 72 000 Zenica
Telefon/faks +387 (061) 587 473
E-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web adresa -
Ime predsjednice/direktorice organizacije Leila Talić
Kontakt osoba za angažman u Mreži Duška Andrić Ružičić, Leila Talić
Godina osnivanja 2009.
Ciljne grupe Osnovna ciljna grupa su žene i djevojčice. Ostale specifične ciljne grupe su: manjinske grupe, grupe sa posebnim potrebama (nacionalne i socijalne manjine, LGBT populacija, osobe sa invaliditetom), osobe u procesu obrazovanja (učenici/ce) profesionalke/ci u državnim institucijama, zakonodavna tijela i šira javnost.
Oblasti djelovanja Unapređenje kvaliteta života djevojčica i žena, kroz ostvarivanje prava garantovanih Ustavom BiH, Zkonom o ravnopravnosti spolova i ostalim važećim zakonima u BiH i međunarodnim konvencijama i deklaracijama usvojenim i ratificiranim od strane Parlamentarne skupštine BiH.
Dodatno o organizaciji (misija, vizija, strateški ciljevi...)  

 

 

Naziv organizacije Fondacija "Lara"
Logo
Adresa Beogradska 38, 76 300 Bijeljina
Telefon/faks +387 (055) 290 570; +387 (055) 251 696 (faks)
E-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web adresa www.fondacijalara.com
Ime predsjednice/direktorice organizacije Mara Radovanović
Kontakt osoba za angažman u Mreži Radmila Žigić
Godina osnivanja 1998.
Ciljne grupe Žene, djeca, šira javnost.
Oblasti djelovanja

Fondacija "Lara" djeluje kroz tri oblasti:

 • Program sprječavanja rodnozasnovanog nasilja
 • Osnaživanje žena (ekonomsko, političko i javno djelovanje)
 • Program za mlade
Dodatno o organizaciji (misija, vizija, strateški ciljevi...)

Misija: Fondacija „Lara“ se zalaže za društvo u kojem je žena zaštićena od nasilja, ekonomski samostalna i ravnopravno uključena u procese odlučivanja.

Vizija: Fondacija „Lara“ teži da doprinese kreiranju društvenih odnosa u kojem žena ravnopravno učestvuje u razvojnim procesima.

 

 

Naziv organizacije Udruženje žena ''MAJA''
Logo
Adresa Kravica bb, 74 422 Kravica
Telefon/faks +387 (056) 465 365
E-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web adresa -
Ime predsjednice/direktorice organizacije Nada Marković
Kontakt osoba za angažman u Mreži Nada Marković
Godina osnivanja 2001.
Ciljne grupe Žene.
Oblasti djelovanja Praktične potrebe žena i ženskih grupa.
Dodatno o organizaciji (misija, vizija, strateški ciljevi...)

O organizaciji: Udruženje žena MAJA Kravica je nevladna organizacija, nastala na inicijativu grupe žena koje su željele da promjene monoton i težak život žene na selu kroz razvijanje programa poštivanje ženskih ljudskih prava.

Misija organizacije: Posticanje aktivnije uloge žena i ženskih grupa u razvoju civilnog društva, zalažući se za poštivanje ženskih ljudskih prava u svim oblastima javnog i privatnog života.

Vizija organizacije: Žene i ženske grupe ravnopravno učestvuje u razvojnim procesima.

Strategijski pravci djelovanja su:

 • zalaganje za razvoj programa u BiH koji se bave praktičnim potrebama žena,
 • ekonomsko i političko jačanje žena,
 • unapređenje komunakitvnih i informativnih kanala između navladinih, valdinih i međunarodnih organizacija u pogledu održivog razvoja demokaratskog građanskog društva,
 • borba protiv svih vidova nasilja i trgovine ljudima,
 • osnaživanjem i posticanje na angažovanje u lokalnim zajednicama zena.

Aktivnosti programa su: iz oblasti javnog djelovanja, obrazovanja, istraživanja, izdavaštva a ostvaruje se putem radionica, seminara, javnih debata, akcija, anketa, kampanja i konferancija a sve u svrhu unapređenja položaja i kvaliteta života žene i cijele zajednice.

 

 

Naziv organizacije ŽENA BIH
Logo
Adresa Trg Ivana Krndelja 3, 88 104 Mostar
Telefon/faks +387 (036) 550 339; +387 (036) 558 526 (faks)
E-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web adresa www.zenabih.ba
Ime predsjednice/direktorice organizacije Azra Hasanbegović
Kontakt osoba za angažman u Mreži Azra Hasanbegović
Godina osnivanja 1994.
Ciljne grupe Žene i djeca, žrtve nasilja i trgovine ljudima.
Oblasti djelovanja
 • Psihosocijalne aktivnosti
 • Aktivnosti podizanja svijesti i informisanja građana/ki
 • Zalagačke aktivnosti i aktivnosti jačanja saradnje sa drugim NVO i institucijama
Dodatno o organizaciji (misija, vizija, strateški ciljevi...)

Misija organizacije je pomoć ženama - domicilnim, raseljenim, povratnicama bez obzira na njihovu nacionalnalnu pripadnost, ekonomski i društveni status.

„ŽENA BIH“ promovira i afirmiše ženska ljudska prava, zalaže se za ekonomsku neovisnost, samosvjesnost i potpuno uključivanje žena u svim sferama života.

„ŽENA BIH“, također, promovira NVO sektor, kao važan faktor u stvaranju civilnog društva.

„ŽENA BIH“ pomaže ženama koje su doživjele nasilje svih oblika, kroz razvijene servise koji se temelje na humanističkim vrijednostima, a što uključuje pružanje usluga SIGURNE KUĆE (siguran smještaj, medicinsku pomoć, logističku pomoć, psiho-socijalni rad, pedagoški rad sa djecom, pravno i psihološko savjetovanje, SOS telefon, ekonomsko osnaživanje kroz individualne programe i mentorstvo).

 

 

Naziv organizacije Udruženje građana "Budućnost"
Logo
Adresa Zivojina Mišića 4, 74 480 Modriča
Telefon/faks +387 (053) 820 701; +387 (053) 820 700 (faks)
E-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web adresa www.buducnost-md.com
Ime predsjednice/direktorice organizacije Gordana Vidović
Kontakt osoba za angažman u Mreži Gordana Vidović
Godina osnivanja 1996.
Ciljne grupe Žene, djeca i šira javnost.
Oblasti djelovanja Svoje aktivnosti U.G. "Budućnost" sprovodi kroz četiri organizaciona segmenta, i to:
 • Savjetovalište
 • Sigurna kuća
 • Rad u zajednici
 • Muški centar
Dodatno o organizaciji (misija, vizija, strateški ciljevi...) Glavni ciljevi U.G. "Budućnost" su davanje doprinosa, putem raznih aktivnosti razvoju civilnog društva, povećanje građanske samosvijesti, edukacija građana, posebno žena, djece i mladih u skladu sa zakonom, prevencija nasilja nad ženama i djecom u saradnji sa nadležnim institucijama, prevencija zavisnosti od droga i toksikomanije, prevencija kriminalnog ponašanja mladih,vladavina ljudskih i socijalnih prava, razvoj političke kulture i tolerancije, sa posebnim naglaskom na ženska ljudska prava.

 

 

Naziv organizacije Udruženje žena MOST Višegrad
Logo
Adresa Garča 56/2, 73 240 Višegrad
Telefon/faks +387 (0)58 622 715
E-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web adresa -
Ime predsjednice/direktorice organizacije Bosa Miletić
Kontakt osoba za angažman u Mreži Bosa Miletic, Alma Erak
Godina osnivanja 1998.
Ciljne grupe Žene, lokalne vlasti, stanovništvo.
Oblasti djelovanja
 • Ravnopravnost polova
 • Nasilje nad ženama
 • Ekonomsko osnaživanje žena
 • Reproduktivno zdravlje
 • Trgovina ljudima
 • Izgradnja mira u BiH
Dodatno o organizaciji (misija, vizija, strateški ciljevi...)

Misija: Uklanjanje svih oblika diskriminacije nad ženama, ravnopravnost polova kako u porodici tako i u javnom i političkom životu, što uključuje dobru informisanost žena o svojim pravima, predanost, rad na podizanju svijesti i poštivanje ženskih ljudskih prava kao temelja demokratskih vrijednosti društva.

Vizija: Društvo u kojem je žena ravnopravna i uključena u svim sferama.

 

 

Naziv organizacije Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka
Logo
Adresa Kalemegdanska 18, Banja Luka
Telefon/faks +387 (0)51 463 143; +387 (0)51 462 146
E-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web adresa www.unitedwomenbl.org
Ime predsjednice/direktorice organizacije Aleksandra Petrić
Kontakt osoba za angažman u Mreži Lana Jajčević
Godina osnivanja 1996.
Ciljne grupe Žene preživjele nasilje, djeca, žene u javnom životu, invalitkinje.
Oblasti djelovanja Rodno zasnovano nasilje i žene u javnom i političkom životu.
Dodatno o organizaciji (misija, vizija, strateški ciljevi...)

Misija:Žena svesna njene moći, ravnopravna, poštovana, zaposlena i srećna.

Vizija:Fondacija Udružene žene zalaže se za život žena i dece bez nasilja i povećanje uticaja žena u javnom i političkom životu kroz promociju i zaštitu ženskih ljudskih prava u BiH.

 

POSLEDNJI ČLANCI

10-06-2019 05:46
Publikacije
10-06-2019 05:44
Zakoni
07-11-2013 05:57
Kontakti
07-11-2013 05:55
O mreži Ring
07-11-2013 05:55
Dokumenti
07-11-2013 05:55
Članice Mreže Ring
RING Mreža | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co