SOS telefon: 1264
Telefon 24h: +387 66 810 800
Društvene mreže:
×
Naziv organizacije Udruženje "Humanitarna organizacija HORIZONTI" Tuzla
Logo
Adresa Izeta Sarajlića 24, 75 000 Tuzla
Telefon/faks 035 264 667
E-mail psiholoski.c@bih.net.ba
Web adresa / FB stranica / YouTube kanal www.horizonti.ba
Facebook
Youtube
Ime predsjednice / direktorice organizacije Jasminka Jukić
Ime kontakt osobe za angažman u Mreži Merima Skokić, Ena Džambić
Godina osnivanja 1999.
Ciljne grupe Žene i mladi
Oblasti djelovanja i istaknuti projekti u posljednje tri godine (naziv projekta, period realizacije, donator, cilj i ostvareni rezultati projekta) U toku „Žene i mladi za mir i jednakost“
Period realizacije: 01.01.2019. – 31.12.2020. (projekat u toku)
Donator: Kvinna till Kvinna
Cilj: Žene i mladi sudjeluju u razvoju rodno ravnopravnog društva za poticanje održivog mira.

Planirani rezultati:
- Unaprijeđeni kapacitet mladih aktivista/ca, pripadnika neformalne mreže Lige mladih pacifista, posebno njihovih vještina za zagovaranje i lobiranje za promicanje mirovnog aktivizma mladih kao i uticaj na politiku na lokalne, kantonalne i entitetske politike prema mladima.
- Osnažene Ženskie lobi grupe i Lige mladih pacifista za uticaj na donošenje politika na lokalnom, kantonalnom i entitetskom nivou u oblasti ravnopravnosti spolova i izgradnju mira
- Mladi i žene imaju mogućnost za promicanje mirovnog aktivizma, pomirenja i suživota


„Orodonjavanje izgradnje mira na lokalnom nivou“
Period realizacije: 01.01.2017. – 31.12.2018.
Donator: Kvinna till Kvinna
Cilj: Jednako i nediskriminirajuće sudjelovanje u procesima odlučivanja u javnom životu lokalne zajednice.

Rezultati:
- Aktivna liga mladih pacifista sa područja Tuzlanskog kantona (Tuzla, Gračanica, Srebrenik) i Regije Birač (Bratunac, Srebrenica, Milići) koja broji oko 200 članova/ica.
- Promoviran međuetnički dijalog i pomirenje te veći angažman mladih u podizanju svijesti i unapređenju dijaloga o suočavanju s prošlošću
- Mladi aktivisti su u komunikaciji s donositeljima odluka povećali znanje i vještine u izgradnji mira, zagovaranju i lobiranju i primijenili su te vještine u razvoju i provedbi inicijativa za izgradnju mira na lokalnom nivou
- Uspostavljena jača saradnja i umrežavanje izmedju mladih sa područja TK i Regije Birač
- Aktivne lobi grupe u 3 grada na području TK (Tuzla, Gračanica, Srebrenik)
- Povećana solidarnost i aktivizam između žena iz TK i Regije Birač i osiguran prostor za razmjenu informacija izmedju Ženskih lobi grupa.
- Mladi aktivisti potaknuti da provode inicijative vezane za izgradnju mira (usvojena inicijativa za uvođenje teme izgradnje mira u u strategiju za mlade grada Tuzla)
- Članice lobi grupa koriste medije i prepoznate u lokalnoj zajednici da ukažu na probleme i potrebe žena u svojim lokalnim zajednicama


„Mir sa ženskim licem“ (partner u implementaciji projekta)
Donator: Kvinna till Kvinna
Cilj: Projekat „Mir sa ženskim licem“ - Ženska inicijativa za suočavanje s prošlošću“ nastao je s ciljem da doprinese afirmaciji političkih i mirovnih aktivnosti žena u BiH, prije svega braniteljica ljudskih prava, u području sprečavanja sukoba i zagovaranja politika tranzicijske pravde i kulture sjećanja u BiH.

Rezultati:
- Publikovana knjiga „Rat nije jednorodan“
- Film „One umiru drugi put“
- Članice Inicijative pokrenule inicijativu „8. Decembar – Dan sjećanja na stradanje žena u ratu u BiH“
- Izložba „Mir sa ženskim licem kreirana i prikazana u 3 grada BiH“;
- Publikovan katalog „Mir sa ženskim licem;
- Memorijalizacije (Dan bijelih traka, Srebrenica, Čelebići...)
- Formirano 12 lokalnih mirvnih mreža u 12 gradova u BiH


„Pravedan mir i pomirenje“
Donator: Centar za građansko obrazovanje, Crna Gora
Period realizacije: 15.05.2019. – 15.10.2019.
- Opšti cilj: Doprinijeti unapređenju procesa pomirenja kroz regionalnu saradnju mladih iz BiH i Srbije
- Specifični cilj: Kreiranje prostora za diskusiju, zajedničko učenje, širenje pacifističkih i antimilitarističkih vrijednosti, učešće i aktivizam mladih u procesima izgradnje mira i pomirenja

Rezultati:
- Ojačani kapaciteti mladih pacifista iz 6 općina u BiH za aktivno sudjelovanje u procesima izgradnje mira i pomirenja na regionalnom nivou;
- Uspostavljena saradnja između neformalne mreže mladih ”Liga mladih pacifista” (BiH) i CSOa u Srbiji;
- Podizanje svijesti o značaju sudjelovanja mladih u procesima izgradnje mira i pomirenja.
Dodatno o organizaciji (misija, vizija, strateški ciljevi...) Misija
Udruženje “HO HORIZONTI” Tuzla se je neprofitna, nevladina organizacija koja se na human, otvoren i profesionalan način zalaže za aktivno sudjelovanje i bolji položaj žena u našem društvu. Svoj cilj nastojimo postići pružanjem psihosocijalne, edukativne i savjetodavne podrške pojedincima, porodicama, grupama i zajednicama, kao i realizacijom brojnih aktivnosti, inicijativa i akcija u lokalnoj zajednici koje se temelje na načelima osnaživanja, aktivnog sudjelovanja, podržavanja pozitivnih inicijativa, poticanja saradnje, međusobnog uvažavanja i tolerancije različitosti.

Vizija
Naša vizija je društvo bez diskriminacije žena i kršenja njihovih ljudskih prava, sa globalnom mrežom snažnih, samosvjesnih žena koje su sposobne da donose odluke za sebe i svoje porodice i mobiliziraju svoje zajednice na pozitivne promjene.

 

RING Mreža | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co