SOS telefon: 1264
Telefon 24h: +387 66 810 800
Društvene mreže:
×
Naziv organizacije Udruženje "Novi put"
Logo
Adresa Adema Buća 10, 88000 Mostar
Telefon/faks 036 988 022
E-mail info@newroadbih.org
Web adresa / FB stranica / YouTube kanal www.newroadbih.org
Facebook
Ime predsjednice / direktorice organizacije Abida Pehlić
Ime kontakt osobe za angažman u Mreži Abida Pehlić
Godina osnivanja 2010.
Ciljne grupe Potencijalne i stvarne žrtve trgovine ljudima, djeca, šira javnost, relevantne institucije, mediji
Oblasti djelovanja i istaknuti projekti u posljednje tri godine (naziv projekta, period realizacije, donator, cilj i ostvareni rezultati projekta) 1. „Saznajte kako se zaštititi! STOP zlostavljanju djece i trgovini ljudima!“. 2017-2018. donator Ambasada SAD.
Cilj projekta je bio podizanje svijesti o problemu trgovine ljudima na području HNK i ŽZH. Tokom relaizacije projekta podignuta je svijest šire javnosti na području oba kantona, a tokom predavanja 800 mladih i osoba ranjivih na trgovinu ljudima su detaljno informisani o metodama vrbovanja u lanac trgovine ljudima i načinima zaštite.

2. „Kampanja podizanja svijesti o problemu trgovine ljudima”, 2018. Donator Karitas Švajcarske
Cilj projekta je bio podizanje svijesti o problemu trgovine ljudima na području SK i ZDK među učenicima odoabranih osnovnih i srednjih škola, njihovim nastavnicima i roditeljima. Tokom predavanja za ukupno 1131 učenika predstavljene su najnovije metode vrbovanja žrtava trgovine ljudima i učesnici su obaviješteni na koje načine se mogu zaštiti te kome se trebaju obratiti u pomoć u slučaju potrebe.
Na seminarima koji su održani za 50 nastavnika iz OŠ i SŠ sa područja ZDK i SK je podignuta svijest nastavnika o problemu trgovine ljudima i djecom, te su upoznati s indikatorima za rano prepoznavanje potencijalnih i stvarnih žrtava trgovine ljudima.

3. „Zaštita prava djece žrtava zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja u HNK, ZHK“, 2018., donator Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Ciljevi projekta: edukacija djece o njihovim pravima u skladu sa Konvencijom i njihovo osnaživanje da zatraže pomoć i zaštitu u slučaju kršenja tih prava, pružanje pedagoško-psihološke i savjetodavne pomoći djeci zlostavljanja i svjedocima nasilja te njihovim roditeljima/starateljima, direktno i putem linije za pomoć, zaštita prava djece žrtava i njihovih roditelja/staratelja upućivanjem na besplatnu pravnu pomoć, te podizanje svijesti javnosti o prisutnosti svih oblika zlostavljanja djece, posljedica koje ostavljaju na djecu i njihovo okruženje, te načina na koji se mogu prepoznati kako bi pravovremeno reagovali. Aktivnosti koje su provedene u okviru kampanje obuhvatile su oko 345 direktnih, odnosno preko 1000 indirektnih korisnika i doprinijele su podizanju svijesti učenika osnovnih škola, njihovih nastavnika i članova porodica, prijatelja, kao i šire javnosti na području implementacije projekta.
Implementacija projekta je omogućila nastavak rada savjetovališta za djecu žrtve svih pomenutih oblika zlostavljanja s ciljem pedagoško-psihološkog osnaživanja djece, koja su su obratila za pomoć timu Novog puta, a imali su problem zlostavljanja putem društvenih mreža.

4. „Promocija važnosti obrazovanja djevojčica u Kantonu Sarajevo“. 2017, donator Rotary International.
Cilj projekta je bio promovisanje obrazovanja djevojčica, s posebnim naglaskom na obrazovanje Romkinja i prevencija trgovine djecom putem interneta. Tokom relizacije projekta opismenjeno je 18 Romkinja na području Grada Sarajeva te je podignuta svijest 1006 učenika, učenica i nastavnog osoblja u odabranim školama na području KS o problemu trgovine djecom putem interneta. Važnost obrazovanja je promovisana među 115 djevojčica koje su bile obuhvaćene programom mentorstva.
Dodatno o organizaciji (misija, vizija, strateški ciljevi...) „Novi put“ je nevladina organizacija posvećena iskorjenjivanju svih oblika trgovine ljudima, i ostalih oblika nasilja nad ljudskim bićim, uključujući prevenciju nasilja nad ženama i djecom te suzbijanje dječije pornografije i mobinga s ciljem eliminisanja spomenutih specifičnih vidova nasilja afirmisanjem društva slobodnog od svih vrsta eksploatacije, nasilja, diskriminacije, ekonomskih i socijalnih nejednakosti.

VIZIJA Udruženja „Novi put“ je da pruži maksimalan doprinos sveobuhvatnom rešavanju problema trgovine ljudima i ostalih oblika nasilja u BiH i jugoističnoj Evropi s ciljem njenog iskorjenjivanja.

 

RING Mreža | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co