SOS telefon: 1264
Telefon 24h: +387 66 810 800
Društvene mreže:
×
Naziv organizacije Udruženje žena ''Maja''
Logo
Adresa Kravica bb, 75422 Kravica, Bratunac
Telefon/faks 056 465 365
E-mail jelika@spinter.net
Web adresa / FB stranica / YouTube kanal majakravica@yahoo.com
Ime predsjednice / direktorice organizacije Nada Marković
Ime kontakt osobe za angažman u Mreži Nada Marković, Vesna Erić
Godina osnivanja 2001.
Ciljne grupe Žene, mlade djevojke i šira javnost
Oblasti djelovanja i istaknuti projekti u posljednje tri godine (naziv projekta, period realizacije, donator, cilj i ostvareni rezultati projekta) 2016 godina
1."Uključiv ekonomski rast i stvaranje zaposlenja u istočnoj BiH- region Birač"
Projekat implementiran uz podršku Care International, 2014/2016. god.

CILJ PROJEKTA
''Posticanti uključiv ekonomski rast i ostvarivanje zaposlenosti u istočnoj BiH u ciljanim opštinama Vlasenica, Bratunac, Srebrenica i Milić koje spadaju među najmanje razvijene opštine u BiH, ali s potencijalom za rast i zapošljavanje u poljoprivrednom sektoru.

OSTVARENI REZULTATI:
- Obuhvaćeno obukom za pisanje poslovnih ideja, 120 žena, 80 individualnih prizvođača, zadruga i malih i srednjih preduzeće koji se bave proizvodnjom hrane,
- Finansiska podrška za 30 poljoprivrednica, 14 individualnih paroizvođača/ca i 10 zemljoradničkih zadruga.
- Urađena Analiza poslovno okruženje za 4 opštine.
- Pripravnički staž za 4 mlada stručnjaka.
- Organizovani sajmovi u Bratuncu i Vlasenici

2."Samozapošljavanje žena u poljoprivredi u Srebreničkoj regiji"
Projekat implementiran uz podršku Američke ambasade 2015/2016. god.

CILJ PROJEKTA
Stvaranje mogućnosti za samozapošljavanje žena poljoprivrednica u regiji Srebrenica.
OSTVARENI REZULTATI
-Obučeno 8 zena za pruženje usluge u ispunjavanju dokumnetacija za registraciju poljoprivrednih gazdinastava u APIF agenciji.
-Promovisan Pravilnik kao osnova za samozapošljavanje žena poljoprivrednican u 48 mjesnih zajednica Birač regije ( Bratunac 20, Milići 10, Srebrenica 10, Vlasenica 8).
-Podrška implementaciji Akcionog plana za unapređena položaja žena na selu. Cilja1. Unapređenja položaja žena na selu. Programa i mjera: Programi informisanja žena na selu o Vladinim mjerama i politikama i ostalim programima.

3. "Ekonomsko jačanje žena"

Projekat implementiran uz podršku Care International 2015/2016. god.

CILJ PROJEKTA
Smanjenje siromaštvo i diskriminacija među ženama kroz pružanje podrške pojedincima i grupama da se aktivno uključe u ekonomsku aktivnost lokalnih zajednica.
- Osiguranje povoljnog poslovnog okruženja za žensko poduzetniištvo kroz zadrugu, kao i promociju dobrih praksi i zagovaranje putem formalnih i neformalnih mreža.
- Da se kroz podrsku i mentorstvo podignu kapaciteti organizacije žena Jadar iz Konjevic Polja u opstini Bratunac.
OSTVARENI REZULTATI:
- Socijalne zajmove dobilo 5 korisnica udruženja žena ''Jadar'' Konjević Polje.
- Izvršena povrat socijanih zajmova od 20% udruženju ''Leptir'' Srebrenica.
- Ojačani kapaciteti udružnja žena ''Jadar'' kroz pružene obuke i menitorstvo.


2017 godina

1. "Ekonomsko jačanje žena"
Projekat implementiran uz podršku Care International 2016/2017. god.

CILJ PROJEKTA
Promocija poduzetništva i ekonomskog osnaživanje žena kroz izgradnju kapaciteta organizacija koje okupljaju žene i kao i kapaciteta lokalnih institucija.
OSTVARENI REZULTATI:
- Razvijen program ekonomskog osnaženja žena na osnovu utvrđenih njihovih potreba i interesa, a u skladu sa postojećim programima i potrebama tržišta
- Osigurano pokretanje poslovnih ideja (10 žena) i obezbjeđeni uslovi za njihov održiv rad.
- Obuka o zadrugarastvu i Izrada plana rada zadruga za 2017/18 (Bolja budućnost Tuzla, Lara Bijeljina i OPZ Žena)
Direktno učešće u projektu su imale:
10 žena iz kategorije socijalno ugroženih


2. "Ekonomska i terapeutska šema"

Projekat implementiran u partnerstvu sa UŽ „Priroda “ uz podršku - UN WOMEN 2016/2017. god.
CILJ PROJEKTA:

Doprinjeti poboljšanju uslova života žena žrtava seksulanog nasilja u ratu i njihovih porodica kroz njihovu integraciju u društveno ekonomski život zajednice.
OSTVARENI REZULTATI:
- Obezbjeđena stalna psihološka podrška žrtvama i njihovim porodicama i njihova integracija u društvo kroz zajedničke edukacije, razgovore i okupacione terapije - Razvijeno 26 programa ekonomskog osnaženja žena na osnovu utvrđenih njihovih potreba i interesa, a u skladu sa postojećim programima i potrebama tržišta
-Osigurano pokretanje poslovnih ideja (26 žena) i obezbjeđeni uslovi za njihov održiv rad


3.“ Osnaživanje žena u ruralnim zajednicama’’
Projekat implementiran u partnerstvu UG’’ VIVA’’ Tuzla - Olaf Palame International Center , 2016/2018. god.
CILJ PROJEKTA:

Doprinjeti osnaživanju i poboljšanju osnovnih ljudskih prava žena, te rodnih prava žena, pripadnica različitih udruženja i grupe sa područja Opštine Bratunac, Srebrenica i Vlasenica
- Podržati osnaživanje, udruživanja i povezivanja različitih Udruženja i grupa žena sa područja Opštine Bratunac, Srebrenica i Vlasenica.
- Osnažiti komunikaciju i razmjenu informacija između različitih ženskih grupa u cilju uspostavljanja jače saradnje i razvijanje društvenog dijaloga.

OSTVARENI REZULTATI:
- Osnovana neformalna ''Mreža žena u Podrinju'' čine je 7: Udruženje žena Maja Kravica, UŽ „Jadar“ Konjević Polje, UPP „Drina“ Burnice, Udruženje žena povratnica „Podrinjka“ Skelani, Udruženje žena „Podrinje'' Vlasenica, neformalna grupa ''Suha'', Udruženje žena ''Cerska''.
- Učešće u edukativni radionicama uzelo100 žena.
- promocije pozitvnih praksi u osnaživanju 20 žena .


4„ Podrška mladim ljudima u ponovnom uspostavljanju dostojanstva žena, žrtava rata’’

Projekat implementiran u partnerstvu UŽ „Priroda“ - Američka ambasada,2017/2018.

CILJ PROJEKTA:
Doprinjeti povećanju interetničke saradnje kroz vraćanje dostojanstva žena žrtava seksulanog nasilja u ratu i njihovih porodica i njihovu integraciju u društvene tokove zajednica, te njihovo povezivanje i zajedničko djelovanje.

REZULTATI:
- Grupa od 25 žena sa iskustvom tortura iz rata i drugih marginalizovanih kategorija potaknute da preispitaju vlastita ponašanja uzrokovana predrasudama i stereotipima, te na taj način dat doprinos stvaranju uslova za prevazilaženje diskriminacije i razvoju inkluzivnisti grupe.
- Učesnice prepoznaju i razlikuj opisivanje, tumačenje i vrednovanje kao osnov za prevazilaženje stereotipa.
- Učesnice unaprijedile i usvojile znanja i vještine nenasilne komunikacije, aktivnog slušanja i „ja“ govora.
- Učesnice 25 žena je ostvarile zajedništvo i multikurularizam kroz zajednički kreativni rad i druženje.


5.“ Podrška u navodnjavanju plantaža malina Srebrenica i Bratunac’’
–Roatari CLUB Srebrenica
Projekat implementiran u partnerstvu sa Roatari CLUB Srebrenica 2016/2017. god.

CILJ PROJEKTA:
Doprinjeti povećanju proizvodnje u oblasti malinarastva uspostavom sistema za navodnjavanje u Srebrenici i Bratunacu.

REZULTATI:
120 korisnik je dobilo sisteme za navodnjavanje.
Pružena edukativna predavanja za 120 korisnika o podizanjem farmi malina.


6. “ Psihološke radionice za žena’’
Projekat implementiran u partnerstvu sa UG’’ VIVA’’ Tuzla 2012/2018. god.

CILJ PROJEKTA:
Doprinjeti povećanju uspostave međusobnog povjerenja u zajednici, kako bi se obnovila društvena mreža među različitim etničkim skupinama u lokalnim zajednicama.

REZULTATI:
- Pružene usluge kroz program psihosocijalni i pedagoski rad za 20 žene u prevazilaženju ratnih trauma
- Izgrađenji kapaciteta u radu sa državnim i organizacijama civilnog društva grupa žena.
- Pružena psiholoških i pravnih uluga za 20 žene i njihove porodice.


2018 godine

1."Obezbjedjivanje integrisanih usluga upravljanja u regiji Birač" u okviru regionalnog projekta UNDP „Promovisanje inkluzivnih rješenja tržišta rada na zapadnom Balkanu (ILM)“ Projekat implementiran u partnerstvu UŽ „Priroda“ – UNDP /2018. g

CILJ PROJEKTA
je integrirati i koordinirati usluge koje pružaju lokalne PES, CSR i druge zainteresovane strane u politikama socijalne zaštite i zapošljavanja, te da povezuju članove ciljanih grupa za teško zapošljavanje sa relevantnim službama i mogućnostima kako bi se smanjile barijere suočavaju za ulazak na tržište rada i povećavaju njihovu zapošljivost.

REZULTATI:
- Izrađena baza potecijalnih korisnika od 120 teško upošljivih osoba.
- obučeno 80 korisnika za aktivno traženja posla,
- zaposleno 6 osoba u društveno odgovornim preduzećima.
- poboljšana saradnja CSR I Biroa rada u Regiji Birač


2. "Jačanje kapaciteta žena žrtava rata"
Projekat implementiran u partnerstvu UŽ „Priroda“ – podržan od Američke ambasade 2018/2019. G

CILJ PROJEKTA
Doprineti jačanju multietničke grupe žena žrtava rata i povećanju empatije i podrške javnosti ovoj marginalizujući grupi jačanjem koegzistencije u grupi i zajednici

REZULTATI:
Projekat u toku ……


3. "Rodno odgovorni budzet opštine Bratunac za ekonomsko osnaženje žena žrtava rata"
Projekat implementiran u partnerstvu UŽ „Priroda“– Gender Centar Vlade RS /2018. g

CILJ PROJEKTA
Pokretanje i sprovođenje rodno budžetske inicijative na lokalnom nivou vlasti opštine Bratunac za povećanje podsticaja i podrške iz budžeta opštine ekonomskom osnaživanju žena žrtava rata.
Projekat u toku …


4."Promocija proizvodnje zdrave hrane i turističkih potencijala Bratunca"
Projekat implementiran u partnerstvu UŽ „Priroda“ – finasiran u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije-ReLOaD, UNDP 2018/2019.

CILJ PROJEKTA
Jačanje partnerskih odnosa između organizacija civilnog društva, preduzeća, institucija i lokalne uprave u cilju pružanja boljih usluga lokalnoj zajednici u oblasti poljoprivrede i turizma.
Projekat u toku.
Dodatno o organizaciji (misija, vizija, strateški ciljevi...) Misija organizacije: Posticanje aktivnije uloge žena i ženskih grupa u razvoju civilnog društva, zalažući se za poštivanje ženskih ljudskih prava u svim oblastima javnog i privatnog života.

Vizija organizacije: Žene i ženske grupe ravnopravno učestvuje u razvojnim procesima.

Strategijski pravci djelovanja su:
- zalaganje za razvoj programa u BiH koji se bave praktičnim potrebama žena,
- ekonomsko i političko jačanje žena,
- unapređenje komunakitvnih i informativnih kanala između navladinih, valdinih i međunarodnih organizacija u pogledu održivog razvoja demokaratskog građanskog društva,
- borba protiv svih vidova nasilja i trgovine ljudima,
- osnaživanjem i posticanje na angažovanje u lokalnim zajednicama zena I ostalog građanstva.
RING Mreža | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co