SOS telefon: 1264
Telefon 24h: +387 66 810 800
Društvene mreže:
×
Naziv organizacije Udruženje za razvoj i edukaciju mladih "Siguran korak"
Logo
Adresa Vojvode Petra Bojovića 155, registovano na Marka Miljanova 65
Telefon/faks 055 247 444
E-mail urem.sigurankorak@gmail.com
Web adresa / FB stranica / YouTube kanal Facebook
Facebook
Ime predsjednice / direktorice organizacije Milenko Jovanović, Izvršni direktor
Ime kontakt osobe za angažman u Mreži Begzada Jovanović
Godina osnivanja 2017.
Ciljne grupe Mladi, socijalno ugroženi, žene - Romkinje i Romi
Oblasti djelovanja i istaknuti projekti u posljednje tri godine (naziv projekta, period realizacije, donator, cilj i ostvareni rezultati projekta) Oblasti djelovanja: Rad sa mladima 15-35 godina, sa marginalizovanim grupama ljudi: socijalno ugroženim kategorijama, Romima i Romkinjama, ženama i djevojkama/djevojčicama, kao i djecom. Udruženje je registrovano za rad na području cijele Bosne i Hercegovine, a takođe je potpisalo i memorandum o regionalnoj saradnji sa Srbijom.

Istaknuti projekti:
Sigurna igra.
Tema i cilj projekta: Renoviranje postojećeg igrališta u mjesnoj zajednici "Vuk Karadžić", s ciljem obezbjeđenja sigurnog i bezbjednog igrališta za djecu. Rezultati: Renovirano igralište u mjesnoj zajednici „Vuk Karadžić“. Kroz projekat edukovani direktno uključeni srednjoškolci o važnosti rada i razbijene predrasude i sterotipi prema romskoj populaciji kod izabranih učenika. Renoviranjem dječijeg igrališta omogućeno istom duži vijek trajanja kao i izgradnjom sigurnosne ograde omogućen sigurniji boravak djece na igralištu.
Aktivirano i motivisano 10 mladih Roma i neroma, smanjena diskriminacija i stereotipi o Romima. Period realizacije: 2 mjeseca. Donator: Institut za razvoj mladih KULT

Budi oprezan - zaštiti se na vrijeme
Cilj je informisati mlade Rome i nerome o seksualno reproduktivnom zdravlju, odnosno kako da se zaštite od seksualno prenosivih bolesti i neželjene trudnoće. Period realizacije: 3 mjeseca. Donator: Gradska uprava Grada Bijeljina Rezultati: Organizovano 5 vršnjačkih edukacija za mlade Rome i nerome za 10 učesnika i edukovani o navedenoj temi; edukovane Romkinje o seksualnom i reproduktivnom zdravlju kroz 5 edukativnih radionica za 50 učesnica.

Rana udaja nije romska tradicija.
Cilj je da se kroz radionice sa romskim djevojčicama/djevojkama i saradnjom sa institucijama smanji broj prisilnih brakova na području grada Bijeljina. Period realizacije: 12 mjeseci. Donator: FRIDA - fondacija mladih feministkinja. Realizacija projekta je u toku.

Postavljanje igrališta u novom naselju.
Uključivanje mladih u procese donošenja odluka u strategijama koje donosi skupština Grada Bijeljina, a koji se tiču mladih. Rezultati: Deset mladih iz romske i neromske populacije uključeno u proces donošenja odluka. Postavljeno igralište u romskom naselju Novo naselje Salaš u Bijeljini. Period realizacije: 2 mjeseca. Donator: Institut za razvoj mladih KULT.
Dodatno o organizaciji (misija, vizija, strateški ciljevi...) Misija
Udruženje za razvoj i edukaciju mladih „Siguran korak“ je nevladina i neprofitna oranizacija koja je zagovaračka platforma koja zastupa interese žena, mladih, te marginiziranih ranjivih grupa, osigurava aktivno učešće i razvija sistemska rješenja u cilju unapređenja položaja mladih kroz razvijanje strateških partnerstava, međusektorsku i međunarodnu saradnju, kao i jačanje kapaciteta organizacija članica i drugih subjekata omladinske politike.

Vizija
„Siguran korak“ su harmonične i produktivne društvene zajednice čiji stanovnici/ce imaju razvijen osjećaj medjusobnog uživanja, pripadnosti, solidarnosti, tolerancije i koji aktivno učestuju za zajedničko dobro.

Za naše Udruženje ciljevi su predstavljeni kao napredovanje za svakog pojedinca kroz edukacije, praksu i rad u Udruženju. Takođe jedan o bitnih segmenata kojima se bavi Udruženje je stvaranje mreže socijalnog kapitala kao pomoć i podrška svakom nemoćnom članu našeg društva, bez obzira na pol, rasu, vjersku i etničku pripadnost. Udruženje radi na podizanju svijest o važnosti obrazovanja unutar omladine, a naročito Romske populacije, kao i to da proširi ideje omladinskog aktivizma, volontiranja i pokretanja volonterskih aktivnosti. Jedan od ciljeva Udruženja jeste očuvanje i unapređivanje životne sredine kao i ostvarivanje zaštite ljudskih prava, a naročito prava djece. Mi kao Udruženje želimo da doprinesemo promociji i razvoju nevladinog sektora, te da stvorimo mrežu širom zemlje kao i na međunarodnoj razini. Kroz svoje aktivnosti pruža podršku starim i iznemoglim licima, samohranim majkama, djeci bez roditelja i romskim porodicama.

 

RING Mreža | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co